Sakramenty

Chrzest

     
 
     
     
Chrzest jest pierwszym sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli jest najważniejszym elementem, etapem drogi chrześcijanina.Bez niego nie można przejść do następnych znaków sakramentalnych. Stąd chrzest jest konieczny do zbawienia.Co więcej, "Kościół nie zna oprócz chrztu innego środka, by zapewnić wejście do szczęścia wiecznego" (KKK 1257).-----------------------------------------------------------Ochrzczony otrzymuje wiele bezcennych darów:łaskę uświęcającą, dar Ducha Świętego, miłowania Boga i ludzi oraz czynienia dobra.Każdy ochrzczony staje się odpowiedzialny za wiarę.Na mocy chrztu może też przyjmować inne sakramenty.INFORMACJE:-------------------------1.Chrzest jest udzielany w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 10.00 .2.Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej na dwa tygdnie przed planowanym terminem. Należy przy tym okazać akt urodzenia dziecka z USC. W przypadku chrztu dzieci spoza naszej parafii wymagana jest pisemna zgoda proboszcza parafii do której to dziecko należy.3. Rodzice i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.4. Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii.Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą pełnić osoby:- niepraktykujące- pozostające w cywilnych związkach małżeńskich- uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, a nie uczestniczący w niej5. Akt chrztu jest podpisywany przez rodziców i rodziców chrzestnych.6. Prosimy o punktualne przybycie na mszę św. chrzcielną oraz zabranie ze sobą "białej szaty" i świecy chrzcielnej.7. Filmowanie i fotografowanie uroczystości należy uzgodnić w zakrystii przed chrztem.8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest dziecka może być odłożony.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

     
     
     
Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do zawarcia ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest zgoda proboszcza parafii, w której zamieszkuje narzeczony lub narzeczona. Zgodę zwaną „Licencją”, można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa. Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty: – dowód osobisty; – aktualne świadectwo chrztu (data wystawienia do 6 miesięcy); – świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu); – w przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka; – świadectwo religii z ostatniej klasy. Przygotowanie duchowe i poprawne do małżeństwa obejmuje: – dwukrotną spowiedź – po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem;– udział w 10 konferencjach przedmałżeńskich;– trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej. W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz z dwoma świadkami zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu, przedstawiają wtedy następujące dokumenty: – indeks odbycia nauk przedślubnych;– licencję, jeżeli związek zawierany jest poza własną parafią;– zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego ślubu cywilnego.Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i powinno być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWAKurs przedmałżeński w terminach:

SAKRAMENTY CHORYCH

     
     
     
Sprawując duszpasterstwo chorych, Kościół służy samemu Chrystusowi w cierpiących członkach Mistycznego Ciała. Spełnia on polecenia Pana Jezusa, by troszczyć się o chorych i naśladuje Jego przykład. Jezus bowiem „przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich”. Troskę tę okazuje Kościół nie tylko odwiedzając chorych, lecz także podnosząc ich na duchu przez sakrament namaszczenia i pokrzepiając sakramentem Eucharystii. Czyni to w czasie trwania choroby oraz wtedy, gdy chorzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci.Sakramentu namaszczenia chorych udziela się osobom chorym, namaszczając ich na czole i dłoniach poświęconym olejem z oliwek wymawiając następujące słowa:PRZEZ TO ŚWIĘTE NAMASZCZENIE NIECH PAN W SWOIM NIESKOŃCZONYM MIŁOSIERDZIU WSPOMOŻE CIEBIE ŁASKĄ DUCHA ŚWIĘTEGO. PAN, KTÓRY CI ODPUSZCZA GRZECHY, NIECH CIĘ WYBAWI I ŁASKAWIE PODŹWIGNIE.Sakrament namaszczenia chorych sprawowany jest w sposób uroczysty przed Świętami Wielkanocy , Bożego Narodzenia i w Dzień Chorego. W sytuacjach nagłych sakrament namaszczenia udzielamy w każdej chwili.

POGRZEB

     
     
     
Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i jest wyrazem wiary jego rodziny. Obrzędy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolicę Apostolską przewidują kilka form liturgii np.: Msza św. lub bez niej (w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci). Formalności związane ustaleniem uroczystości pogrzebowej, rodzina załatwia w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty: – akt zgonu z USC; – informację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitalnego lub od duszpasterza z parafii o zaopatrzeniu zmarłego w domu rodzinnym); – pisemną informację o zmarłym wystawioną przez właściwego ks. proboszcza (jeżeli zmarły zamieszkiwał poza terenem parafii ). Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej, przez przyjęcie Komunii św., jest najcenniejszym darem dla zmarłego. Również po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:– Msza św. w 30. dzień po śmierci – Msza św. w rocznicę śmierci – Msza św. w innych terminach (np. w dzień imienin) – „Wypominki” w listopadzie W parafii 24 grudnia odprawiana jest Msza św. za wszystkich zmarłych w danym roku.Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach, albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

Zegar

Dzisiaj jest

piątek,
19 lipca 2019

(200. dzień roku)

Sonda

Czy pamiętasz o modlitwie i niedzielnej Mszy świętej w wakacje ?

w Kościele.

w domu.

przy figurze.

wcale.


Święta

Piątek, XV Tydzień zwykły
Rok C, I
Dzień Powszedni

Wyszukiwanie